Word List: Greeklings.

archon. exarch. sphinx. amphiptere. polis. hyaline. makhaira. spatha. chiliarch. basileus. basilissa. basilica. basilisk. agora. amphitheatre. cataphract. tyrant. cyber-. eidolon. amphora. pterosaur. hoi polloi. adytum. daemon (agatho- and caco-). asphodel. autocrat(or). baetyl. -lith. athenaeum. bibliotheca. boustrophedon. ophidian. omphalos. ekklesia. nymph. odeon. odyssey. phage. naphtha. narthex. chthonic. pelagic. benthic. abyss. nous/noo-. nautilus. nepenthes. morph. medusa. gorgon. hierophant. ichor. cosmos. apotropaic. gnosis. gnomon. arctos (bear). ekistics. metanoia. rhyton.

Vega @vega